Общи условия за ползване

Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за предоставяне на услуги от Дот Медиа ООД

1. ДЕФИНИЦИИ

По смисъла на настоящите общи условия, изброените по-долу думи и съкращения имат следното значение:
1.1. "Дот Медиа" или ˮДОСТАВЧИКˮ е юридическото лице "Дот Медиа" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. "Хр.Ботев” № 6, и електронен адрес: office@dotmedia.bg;
1.2. ˮЗАЯВИТЕЛˮ или ˮКЛИЕНТˮ е юридическото лице надлежно вписано в съответните регистри; Услугата не се предлага за физически лица.
1.3. "Хостинг Сървърˮ – устройство, на което е инсталиран софтуер за уебсайт;    
1.4. ˮПлатформаˮ ; "Уебсайт"– Приложно-програмен, уеб-базиран софтуер разработен и/или внедрен от Дот Медиа ООД и предоставящ информационно пространство и достъп на КЛИЕНТА до информационни продукти и/или услуги; 
1.5. ˮАдминистрация" – уеб-базиран интерфейс част от уеб-базиран софтуер разработен и/или внедрен от Дот Медиа ООД , чрез който се осигурява възможност за редакция и контрол на съдържанието на уебсайт;     
1.6. ˮАрхивиране" – периодично запазване на копия от състоянието на базата от данни на уебсайт, което да позволи възстановяване на едно от запазените предишни състояния на даден уебсайт при необходимост.
1.7. ˮФормуляр за неизправностˮ -  стандартизирана бланка за подаване на сигнал за техническа неизправност; 
1.8. ˮРеакцияˮ - времето от потвърждението/валидирането на формуляра за неизправност до започване на работа по него;
1.9. ˮСервизно     времеˮ - времето от подаване на формуляра за неизправност до пълното възстановяване функционалността на предоставените услуги;
1.10. ˮНаличност” е времето, през което е налице реална възможност договорена услуга да се използва;
1.11. ˮРаботно времеˮ - работно време на Доставчика 9:00 – 17:00 в официални работни дни за Република България    
1.12. "Инсталиран от Клиента код”. Това е всеки външен код , който е записан в базата от данни на уебсайт на клиента и/или не е инсталиран от специалисти на Дот Медиа.
1.13. "Базова поддръжка” - опростен пакет от услуги, подробно описан в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.
1.14. "Разширена поддръжка” - Допълнителен пакет от услуги, подробно описан в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.
1.15. "Допълнителни услуги” - услуги, които са извън обхвата на пакетите за поддръжка, описани в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”. Същите са изрично заявени от Клиента и Доставчикът е потвърдил готовността да ги извърши.
1.16. "Услуга” - Съвкупността от всички предоставени за ползване от ДОСТАВЧИКА на КЛИЕНТА дейности.

2. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията, правата и задълженията между Дот Медиа ООД и Клиента във връзка с предоставените от Дот Медиа ООД услуги.

3. АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ.

3.1. Абонаментни планове се заявяват /договарят/ писмено или устно с Клиента. При потвърждаване на заявеното от Клиента, Дот Медиа издава Проформа фактура / или фактура / с договорените Абонаментни планове и/или параметри, като същата се счита за предложение или отправена към Клиента оферта.
3.2. Дот Медиа е обвързан с отправеното предложение и не може да оттегли или промени офертата до изтичане на срока на падежа отбелязан в Проформа фактурата /или фактурата/. При липса на изрично отбелязан падеж, срокът е 14 календарни дни.
3.3. Плащането по издадената Проформа фактура /или фактура/ има конклудентно действие на приемане /съгласие/ с отправената оферта, като от този момент договорените по абонаментният план параметри влизат в сила.
3.4. Дот Медиа / ДОСТАВЧИКЪТ / е разработил и предлага стандартизирани абонаментни планове посочени и публикувани в своя уебсайт saitko.com , които се прилагат към настоящите Общи условия.

3.5. Всички абонаментни планове , без значение от техния вид включват до 2GB дисково пространство. При надвишаване на предоставения обем ДОСТАВЧИКЪТ има право да ограничи достъпа до услугата.


4. Технически разчети за поддръжка:

Реакция (часове)
4.1. В работно време
Базова поддръжка - до 12 часа
Разширена поддръжка - до 2 часа

4.2. В извънработно време
Базова поддръжка - до 32 часа
Разширена поддръжка - до 12 часа    

4.3. Възстановяване на архив – Бекъп, Реакция (часове)
Предлага се само в работно време
Базова поддръжка - до 72 часа
Разширена поддръжка - до 24 часа

4.4. Заварено положение: за услуги, договорени и заплатени за първи път преди влизането в сила на настоящите редакции в ОУ, в услугата е включена "Базова Поддръжка".
4.5. Ако в договора или тарифния план не е упоменато друго, в услугата е включена "Базова Поддръжка". 

 

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

5.1. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава:
5.1.1. Да осигури договорените /платените/ услуги, съгласно обявените параметри по съответните абонаментни планове;
5.1.2. Да осигури поддръжката, съгласно абонаментния план, като възстанови всяко възникнало несъответствие в параметрите на договорените услуги съобразно регламентираното за това време за Реакция;
5.1.3. Да не разпространява, копира или предоставя по какъвто и да е начин на трети лица и организации всякакви данни, справки, сведения или друга поверителна информация, представляваща търговска или служебна тайна на КЛИЕНТА и станали му известни при изпълнение на възложената работа.
5.1.4 Да осигури за клиента "Хостинг Сървърˮ с параметри по своя преценка, които да са достатъчни за правилната работа на услугата. 


5.2 ДОСТАВЧИКЪТ има право:
5.2.1. Да провежда планирана профилактика и инспекции на техническите средства, осигуряващи услугите;
5.2.2. Да извършва промени в администрирането и мониторинга на предлаганите услуги, както и оптимизиране на работата, при изричното условие това да води до по-добри или равностойни параметри на услугата. Да променя или видоиземня дизайна на интерфейса на предоставения на клиента сайт по своя преценка и без предупреждение като запазва графичните ресурси определящи визуалната идентичност на сайта на клиента;
5.2.3. На пълна оперативна самостоятелност да избира свободно начините, средствата и условията за изграждане и обслужване на ПЛАТФОРМАТА си, при условие че това не води до влошаване на договорното ѝ ползване от КЛИЕНТА;
5.2.4. Незабавно и без предизвестие /независимо от наличието на уведомление/ да блокира достъпа, ограничи и/или прекрати ползването на услуги от страна на Клиент, когато начините на тяхното използване не отговаря или е в нарушение на настоящите Общи Условия;
5.2.5. Да откаже обезщетение и компенсации по настоящите Общи Условия в хипотезата на услуги, които са ограничени или блокирани вследствие на неизпълнение на задълженията по настоящите Общи Условия;
5.2.6. Доставчикът има право да получи възнаграждение за извършени допълнителни услуги, според официалния ценоразпис в Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.
5.2.7. Доставчикът има право да осигури или откаже достъп до ˮАдминистрация" за уеб сайт на клиент по причини и следствие на негова преценка. Доставчикът има право да откаже достъп до хостинг сървъра и базата от данни на уеб сайт на клиент. Доставчикът единсвено и само по своя преценка изработва и предостравя дизайн за потребителска част на сайта на клиент като ползва графичните ресурси определящи визуалната идентичност на сайта на клиента.

6. ОТГОВОРНОСТ

ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за вреди:
6.1. Произтичащи от сделки сключени между потребители на системата;
6.2. Причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща (подвеждаща) информация и/или данни, подадени от потребители на системата, от информация от публикуваните новини и/или други информационни източници, както и вреди причинени от нежелан електронен обмен (спам);
6.3. Възникнали в резултат на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския закон;
6.4. ДОСТАВЧИКЪТ по никакъв начин не поема отговорност за каквито и да е преки, косвени, специфични, инцидентни или възникнали впоследствие щети, свързани с използването на предоставения софтуер, включително за щети, за чието възможно възникване клиентът не е бил уведомен;
6.5. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за никакви допълнителни разходи, свързани с използването на софтуера, включително, но не само, загуба на данни, разходи по възстановяване на данни и/или бази данни, разходи за подмяна на софтуер, искове на трети лица и други подобни;
6.6. ДОСТАВЧИКЪТ не упражнява контрол и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в Интернет страниците на всички външни източници към които препраща от сайта посредством хипервръзки.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

7.1.КЛИЕНТЪТ е длъжен:
7.1.1. да окаже необходимото съдействие на изпълнителя за изпълнение на възложената му услуга;
7.1.2. да заплати на изпълнителя уговореното възнаграждение съобразно реда и условията по настоящите общи условия и по описаните "Планове и цени"  в уебсайта saitko.com.
7.1.3. да пази фирмените тайни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.2. КЛИЕНТЪТ има право:
7.2.1. да получи за ползване за уговорения срок възложените към ДОСТАВЧИКА услуги, като не нарушава оперативната самостоятелност на ДОСТАВЧИКА и не пречи на работата му;
7.2.3. да иска от ДОСТАВЧИКА да осигури исканите услуги в срок и без отклонения от описаните технически х-ки;
7.2.4. Писмено или устно да поиска от Доставчика допълнителни услуги, за дейности, които не са в обхвата на услугата, която Клиентът ползва.

8. КАЧЕСТВО И НАЛИЧНОСТ НА УСЛУГИТЕ.

8.1. Наличността и качеството на услугите се активират след заплащане на съответните месечни вноски /фактурите/ по параметри, представени в съответните абонаментни планове.
8.2. Ако по вина на Доставчика се нарушава качеството на един или повече параметри, Клиентът има право да получи обезщетение под формата на намаление на месечната такса /неустойка/. Освен ако в тарифния му план не са договорени други условия, обезщетението се изчислява като процент от месечната такса. според процентите описани по- долу:
Месечна наличност на услугата в проценти (%)
Компенсация на месечна база в проценти за времето, за което услугата не е била налична

9. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1. Което и да е непредвидимо или непреодолимо обстоятелство, което е извън разумния контрол /не е могло да се предвиди и предотврати/ и независещо от ДОСТАВЧИКА, случило се след датата на плащане по фактурата и правещо невъзможно изпълнението на задълженията съгласно Рамковият договор, ще се счита за форсмажорно обстоятелство или непреодолима сила.
9.2. Дот Медиа не носи отговорност за вреди, ако неизпълнението /включително и забавата за изпълнение/ е причинено от форсмажорно обстоятелство, като например земетресения, пожари, наводнения, епидемии, военни конфликти, граждански вълнения, а така също и забрани, ограничения, предписания, нареждания и др. подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на държавни или общински органи.
9.3. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страна на ДОСТАВЧИКА или при полагане на дължимата грижа то може да бъде преодоляно.

10. ПРОМЕНИ И ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

10.1. ДОСТАВЧИКЪТ има право едностранно да извършва промени в общите условия, параметрите на месечните абонаментни планове, цената на предлаганите услуги, както и правилата за тяхното ползване;
10.2. ДОСТАВЧИКЪТ предоставя на Клиента информацията за промените по в общите условия предварително, чрез публикуване в сайта (https://saitko.com) и/или на електроните адреси предоставени от Клиента, в срок не по-малко от 14 дни преди датата, на която промените влизат в сила.
10.3. За предварително договорени и платени /предплатени/ услуги остават в сила условията и договореностите действащи по време на плащането на съответните услуги.
10.4. Счита се, че Клиентът е приел промените по т. 5.1, освен ако преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, Клиентът уведоми ДОСТАВЧИКA, че не приема тези промени и/или не постъпи плащане по издадените /при новите условия/ от ДОСТАВЧИКА фактури.

Настоящите Общи условия са приети от Общо събрание на съдружниците на ˮДот Медиаˮ ООД, обявени са от Управителя в електронния сайт на Дружеството и влизат на 21.07.2021г. в сила в 7 /седем / дневен срок от приемането им.

 

Приложение "Поддръжка и допълнителни услуги”.
1. Всички допълнителни услуги извън описаното в "планове и цени" в сайта saitko.com се заплащат допълнително след заявление от страна на КЛИЕНТА и издаване на фактура или проформа фактура за плащане от страна на ДОСТАВЧИКА. 
2. Техническата поддръжка за ползване на услугата е за сметка на доставчика и се реализира съгласно общите условия за предоставяне на услуги от Дот Медиа ООД , а времето за реакция е както следва:
Време за Реакция (часове) в работно време
Базова поддръжка - до 12 часа
Разширена поддръжка - до 2 часа

Време за Реакция (часове) в извънработно време
Базова поддръжка - до 32 часа
Разширена поддръжка - до 12 часа    

Възстановяване на архив – Бекъп, време за Реакция (часове) в работно време
Предлага се само в работно време
Базова поддръжка - до 72 часа
Разширена поддръжка - до 24 часа

 

Допълнителна информация:

1. Данни за търговеца
Наименование на търговеца: „Дот Медиа” ООД;
Седалище и адрес на управление:  гр. Варна, бул. “Хр. Ботев” 6;
Адрес за упражняване на дейността и за отправяне на жалби от потребители: info @saitko.com
Данни за кореспонденция: info @saitko.com

 
2. Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2,
тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

3. Комисия за защита на потребителите
Адрес: гр. София 1000, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6
Тел.: (02) 933 05 65
Факс: (02) 988 42 18
Телефон за потребителя: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg
 

Отзиви